Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 1998, in werking tredend op 31 augustus 1998, is de heer Van Eynde, W., hoofdgriffier van het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pe Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
1998009560
pub.
09/07/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998009549 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1975 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de parketten bij het Hof van Cassatie, bij de hoven van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en van het auditoraat-generaa type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998009550 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1974 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de opstellers en van de beambten van de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg type koninklijk besluit prom. 24/06/1998 pub. 30/07/1998 numac 1998021265 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1984 tot organisatie van de diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie sluiten, in werking tredend op 31 augustus 1998, is de heer Van Eynde, W., hoofdgriffier van het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 24 juni 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Janssen, M., adjunct-griffier bij dit hof; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Mevr.

Deceuninck, H., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr.

Keulemans, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 7 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1995 tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening van de steunaanvragen voor vervroegde uittreding in de landbouwsector sluiten is aan Mevr. Toussaint, M., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Bastenaken, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 augustus 1998 tot 31 augustus 1998.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011218 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/06/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh sluiten is aan Mevr. Manand, I., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Neufchâteau, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 augustus 1998 tot 31 augustus 1998.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035831 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998016327 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998016172 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 04/07/1998 numac 1998016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b sluiten is aan Mevr. Van Den Neste, H., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Zottegem en Herzele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/1998 pub. 23/09/1998 numac 1998022457 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, wat het hotelbedrijf betreft, van het ministerieel besluit van 13 maart 1990 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wie sluiten is aan Mevr. Van Rentergem, C., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen van 6 juli 1998 tot 5 oktober 1998.

Bij ministeriële besluiten van 3 juli 1998 : - is aan de heer Maquet, J., hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Luik, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk zijn ambt te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Louveigné van 6 juli 1998 tot 24 juli 1998; - is aan Mevr. Aubry, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Walcourt en Florennes, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 augustus 1998 tot 31 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^