Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 juli 1998, zijn benoemd tot : - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Mathieu, F., eerstaanwezend opsteller b - adjunct

bron
ministerie van justitie
numac
1998009623
pub.
30/07/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 juli 1998, zijn benoemd tot : - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Mathieu, F., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr. Claes, C., beambte bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Gijsemans, W., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 1998 : - is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer D'Halleweyn, S., substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen; - is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Gielen, J., substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 24 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012684 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 januari 1998 in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, paragraaf 8 van het koninklijk besluit van 5 febru type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, paragraaf 5, eerste lid, en van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 01/09/1998 numac 1998012681 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot vaststelling van de functie van logistiek assistent type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van toepassing van artikel 4, paragraaf 6 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de sociale werkplaatsen en de « entreprises d'insertion » van de privé- sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 26/08/1998 numac 1998011239 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 24/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de universitaire ziekenhuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten is aan Mevr. Acou, K., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^