Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 1998, dat in werking treedt op 30 september 1998, is de heer Danneels, C., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
1998009769
pub.
23/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998022487 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" voor het jaar 1998 type koninklijk besluit prom. 23/04/1998 pub. 29/07/1998 numac 1998000263 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden sluiten, dat in werking treedt op 30 september 1998, is de heer Danneels, C., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998014214 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de voor de bouw bestemde producten type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016229 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot samenstelling van de pachtprijzencommissie van Antwerpen type koninklijk besluit prom. 19/08/1998 pub. 05/09/1998 numac 1998012679 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten is de heer Godefroid, J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld op datum van 2 oktober 1998.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 2 april 1999.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 10/10/1998 numac 1998012614 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 1997, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/10/1998 numac 1998012619 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 05/08/1998 numac 1998022508 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 15/08/1998 numac 1998022507 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998021330 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende diverse verordeningsbepalingen met betrekking tot de inrichting van een bijzondere loopbaan bij de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998007151 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de voortgezette vorming van de hoofdofficieren van het actief kader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 20/07/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998014183 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren sluiten is de aanwijzing van de heer Tollebeeck, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 oktober 1998.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998021302 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende medische hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelse sluiten is de aanwijzing van de heer De Vloo, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, tot het ambt van beslag- en onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 8 oktober 1998.

Bij koninklijke besluiten van 13 september 1998 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, Mevr. Houben, J., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik, Mevr. Britte, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - hoofdsecretaris van het parket van het arbeidshof te Gent, de heer De Keere, H., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van dit hof; - secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Dendermonde, Mevr. Soil, G., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 oktober 1998; - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, de heer Nachtergaele, D., hoofdsecretaris van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Bij ministerieel besluit van 17 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen type ministerieel besluit prom. 17/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998007216 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1997 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en die sluiten is aan de heer Crowet, P., eerstaanwezend beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^