Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 1998, dat in werking treedt op 28 februari 1999, is de heer Pepin, C., rechter in de politierechtbank te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
1999009214
pub.
23/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 september 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 20/10/1998 numac 1998022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 23 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998022619 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de graden waarvan de ambtenaren van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 02/10/1998 numac 1998012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 09/10/1998 numac 1998002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 01/10/1998 numac 1998012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 20/09/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976 tot oprichti sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 1999, is de heer Pepin, C., rechter in de politierechtbank te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998000542 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998015178 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1954 houdende organiek reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 28/01/1999 numac 1998000650 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie besluiten betreffende de identifikatie en de registratie van honden type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 31/10/1998 numac 1998009874 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 21/11/1998 numac 1998014284 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 1977 betreffende de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming verleend voor het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen en betreffende de type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998000653 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 27/10/1998 pub. 13/01/1999 numac 1998000449 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de hoofdstukken I tot III van de wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onb sluiten, dat in werking treedt op 28 februari 1999, is de heer Lecomte, J., vrederechter van het kanton Fosses-la-Ville, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998011377 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de overschakeling op de euro in het boekhoudrecht type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022797 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998014335 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009118 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de rechtbanken van koophandel type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998022798 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 24/12/1998 numac 1998022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve cel opgericht bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/12/1998 pub. 29/12/1998 numac 1998011370 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten, dat in werking treedt op 27 februari 1999, is de heer Van Wijmeersch, M., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998011336 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende de benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 17/11/1998 numac 1998014277 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de voordelen bedoeld in artikel 25, § 1, lid 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/11/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998011347 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het aanvragen en het verlenen van aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen sluiten is de heer Decruyenaere, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, voor vast benoemd tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 9 maart 1999.

Bij koninklijke besluiten van 9 februari 1999 : - is de aanwijzing van Mevr. Hollart, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 februari 1999; - is de aanwijzing van de heer Marotte, J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 26 februari 1999.

Bij koninklijke besluiten van 10 februari 1999 zijn benoemd tot : - griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, de heer Dal, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik, Mevr.

Detalle, J., opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, de heer Donnay, Y., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Bij ministeriële besluiten van 17 februari 1999 : - is aan Mevr. Roziers, A., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. de Muynck, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan de heer Strijbos, A., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan de heer Verbaeten, L., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Antwerpen, opdracht gegeen om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^