Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 juli 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is de heer Drion, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld op datum van 11 augustus 1999. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergu Hij is, o

bron
ministerie van justitie
numac
1999009821
pub.
15/07/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 is de heer Drion, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld op datum van 11 augustus 1999.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 11 februari 2000.

Bij koninklijke besluiten van 1 juli 1999 : - is aan Mevr. Van den Eede, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Willebroek; - is aan de heer Debudt, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 april 1999 : - is de aanwijzing van de heer De Valkeneer, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd door een termijn van twee jaar met ingang van 29 juli 1999; - is de heer Magnien, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 1999.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 1999 is de heer Croonenberghs, V., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 11 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014113 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden die opgelegd worden aan bepaalde telecommunicatiediensten type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999009734 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016203 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999036295 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan de door de VHM erkende sociale-huisvestingsmaatschappijen of aan de VHM zelf toebehoren type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999014118 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de aangifte van telecommunicatiediensten type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999036296 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm, de inhoud, de wijze van bijhouden, de modaliteiten van de actualisering en de controle van de registers van de kandidaat-huurders voor sociale woningen type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, en van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende certificaten bij de verzending van pluimvee, runderen en varkens en van sommige producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van het model ervan sluiten is aan Mevr. Zimmermans, M.-J., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Bilzen en Borgloon, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen, van 1 augustus 1999 tot 31 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999016241 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen type ministerieel besluit prom. 30/06/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999009805 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 30/06/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze ove type ministerieel besluit prom. 30/06/1999 pub. 13/11/1999 numac 1999011275 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten is aan Mevr. Martens, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Maasmechelen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 augustus 1999 tot 31 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022742 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 tot oprichting van een Opvolgingscommissie voor de opheffing van de bewarende maatregelen inzake dioxinecontaminatie type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 1998 bepalend de modaliteiten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstell type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 08/07/1999 numac 1999022741 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999012548 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit in toepassing, betreffende sommige opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, van artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-pro type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999016249 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 06/07/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten blijft aan de heer Hamel, M., maatschappelijk assistent op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, opdracht gegeven om zijn ambt tijdelijk en gedeeltelijk te vervullen bij de Belgische strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, met ingang van 15 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016252 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000564 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 25/08/1999 numac 1999016296 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1998 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016253 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de landbouwproducenten waarvan de eieren het voorwerp van een bewarend beslag of van een vernietigingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999016254 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de runderen het voorwerp van een afslachtingsbevel uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting sluiten is aan Mevr. Lhoest, N., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met invidividuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapssstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^