Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 november 1999, is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, Mevr. Coulon, R., secretaris bij dit parket. Bij ministerieel besluit van 19 november 1999 : - is een einde ge

bron
ministerie van justitie
numac
1999010143
pub.
25/11/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 november 1999, is benoemd tot hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, Mevr.

Coulon, R., secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 19 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024066 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016407 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van een controleprogramma, betreffende het onderzoek van PCB en dioxines voor voormengsels en mengvoeders bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 19/11/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999016390 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten : - is aan de heer Mercier, A., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Gent, van Mevr. Grootvriendt, A., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 is Mevr. De Wolf, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot referendaris bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar.

Na deze drie jaar wordt de benoeming definitief tenzij er anders wordt beslist.

Bij koninklijke besluiten van 10 november 1999 : - is de heer Ruchard, J.-M., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Bergen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en Doornik voor een periode van drie jaar die aanvang neemt op de datum van de eedaflegging; - is de heer Delafontaine, Th., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Merbes-le-Château, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi en te Bergen voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging.

De vrijstelling als bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek wordt hem verleend; - is Mevr. T'Kint, Th., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is Mevr. Vanderstichele, G., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 9 november 1999 : - is Mevr. Cloostermans, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 1999; - is de heer Gendebien, J.-F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, aangewezen tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 1999; - is de heer Godbille, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 1999.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1999 is Mevr. Harvengt, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, aangewezen tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 1999.

Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Resteau, Ph., raadsheer in het hof van beroep te Bergen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^