Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 is aan de heer Flamée, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Bij koninklijk besluit van 17 novemb Het is hem ve

bron
ministerie van justitie
numac
1999010155
pub.
30/11/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 is aan de heer Flamée, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 15 oktober 1999, is aan de heer Deconinck, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 is aan de heer Moentjens, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninlijk besluit van 18 november 1999 is aan Mevr. Godefroid, F., op haar verzoek eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Bij koninklijk besluit van 18 november 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 17 november 1999, is aan de heer Discry, J.-M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegrecht van het tweede kanton Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 november 1999 is aan Mevr. Bertholet, S., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Aarlen.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1999 is de heer Kaiser, A., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiskale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Aarlen en te Namen.

Bij koninklijke besluiten van 17 november 1999 : - is de heer Goutier, J., eerste substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiskale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Aarlen en te Namen; - is de heer Chevalier, E., raadsheer in het Hof van Cassatie, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij koninklijke besluiten van 18 november 1999 : - is Mevr. Liénard, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank; - is de heer Garzaniti, Ph., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Aarlen en te Namen; - is de heer Hanard, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Péruwelz, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik; - is Mevr. Rizzo, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegrecht van het tweede kanton Bergen.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 is Mevr. Claeys, R., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid bij de tweede en vierde Nederlandstalige kamers van de bestendige krijgsraad, voor een termijn eindigend op 31 maart 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999, is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierechtbank te Mechelen, de heer Van Gasse, J., adjunct-griffier bij de politierechtbank te Lier.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999, is benoemd tot hoofdgriffier van de politierechtbank te Mechelen, Mevr. Franckx, L., hoofdgriffier van de politierechtbank te Lier.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten, is aan Mevr. Georis, Y., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdsecretaris van dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999, is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierechtbank te Mechelen, de heer Van Gasse, J., adjunct-griffier bij de politierechtbank te Lier.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999, is benoemd tot hoofdgriffier van de politierechtbank te Mechelen, Mevr. Franckx, L., hoofdgriffier van de politierechtbank te Lier.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten, is aan Mevr. Georis, Y., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdsecretaris van dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^