Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, is Mevr. Schils, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor ee Het ber

bron
ministerie van justitie
numac
1999010229
pub.
18/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, is Mevr. Schils, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 28/04/2000 numac 2000035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toebehoren type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007278 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999036525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor s type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 10/12/1999 numac 1999016380 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/10/2000 numac 2000036029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende het reglement van de lenings-, verkoop- en huurhulpverrichtingen van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in het kader van het fonds B2 type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 23/12/1999 numac 1999016392 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007277 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers, en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal sluiten is aan de heer Bellens, G., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^