Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2000 is de heer de la Serna, I., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi. Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2000 : - is de heer Lybee - is de heer Van Is

bron
ministerie van justitie
numac
2000009135
pub.
15/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2000 is de heer de la Serna, I., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2000 : - is de heer Lybeer, B., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is de heer Van Iseghem, P., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wervik, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge en te Kortrijk voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging; - is de heer Smout, M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is Mevr. Wouters, E., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Bij koninklijk besluit van 10 november 1999 is de aanwijzing van de heer Gerondal, Ph., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 maart 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^