Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, dat in werking treedt op 27 maart 2000, is de heer Piret, J.-M., procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Bi Bij koninklijke besl

bron
ministerie van justitie
numac
2000009183
pub.
26/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 september 1999, dat in werking treedt op 27 maart 2000, is de heer Piret, J.-M., procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000, dat in werking treedt op 27 maart 2000, is de heer du Jardin, J., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, benoemd tot procureur-generaal bij dit hof.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2000 : - is Mevr. Danckaerts, J., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Aarschot, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen; - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : - de heer Robbe Ch, advocaat.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Brugge, te Ieper en te Veurne. - Mevr. Vandenbulcke, G., advocaat. - is de heer D'Espallier, H., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Berchem, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Antwerpen.

Bij koninklijke besluiten van 18 februari 2000 : - zijn benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie : - de heer Plas, D., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Charleroi; - Mevr. Matray, Ch., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namen. - is de heer Piteüs, J., licentiaat in de rechten, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel.

Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2000 is Mevr. De Saedeleer, I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van een jaar met ingang van 1 maart 2000.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000, is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden, Mevr.

Derwael, M., griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 24 september 1999, is de heer Van Goethem, H., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 oktober 1999.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2000, is Mevr. De Sagher, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 november 1999.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking sluiten, is aan Mevr. Dasse, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Luik, opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het derde kanton Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wentenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^