Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2000, dat in werking treedt op 26 maart 2000, is het aan de heer Tanghe, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te Bij koni

bron
ministerie van justitie
numac
2000009254
pub.
18/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 februari 2000, dat in werking treedt op 26 maart 2000, is het aan de heer Tanghe, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt op 26 maart 2000, is aan Mevr. Bertrand, M., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Luik.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2000 : - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : Mevr. Bresseleers, G.; de heer Van Camp, B.; advocaten. - is de heer Poppe, J., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent; - is de heer Fourie, Ch., rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven, benoemd tot vrederechter van het kanton Landen; - is de heer Desmedt, E., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Mechelen, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is de heer Nys, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Leuven;

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 is de heer Florens, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 29 maart 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 1999, in werking tredend op 31 maart 2000, is de heer Hermans, D., griffier bij het vredegerecht van het kanton Mol, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000, in werking tredend op 31 maart 2000, is de heer Vanden Bussche, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 is aan Mevr. De Saveur, C., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij de politierechtbank te Gent, met ingang van 1 maart 2000.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Jacob, C., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

Degeneffe, C., jurist op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

Harengt, L., jurist op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2000 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

Hanton, V., licentiaat in de rechten.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000 is de heer De Brabanter, J., griffier bij het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 april 2000.

Bij ministeriële besluiten van 6 maart 2000 : - is aan Mevr. Dethier, D., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Saint-Hubert en Wellin, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau te vervullen; - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, van de heer Florence, J.-L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Saint-Hubert en Wellin; - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Saint-Hubert en Wellin, van Mevr.

Dethier, D., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2000 pub. 28/03/2000 numac 2000003139 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de formulieren voor aangifte inzake successierechten sluiten is aan Mevr. Tamignaux, D., voorlopig benoemd beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2000 is aan Mevr. Govaert, M., opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^