Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 april 2000
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 maart 2000 : - is aan de heer Herbots, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is de heer Daens, H., - is de aanwijz

bron
ministerie van justitie
numac
2000009333
pub.
06/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 24 maart 2000 : - is aan de heer Herbots, J., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - is de heer Daens, H., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent; - is de aanwijzing van Mevr. Beerens, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 april 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijke besluiten van 3 april 2000 : - is de heer Borgers, M., advocaat, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Namen en te Dinant voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging. - is de heer Leyh, F., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Hij wordt aangewezen om zijn ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en te Verviers voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging. - is Mevr. Rixhon, E., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Luik, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbank van eerste aanleg te Luik voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging. - zijn benoemd tot toegevoegde substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Arpigny, E.; - de heer Vanwalleghem, P., gerechtelijke stagiairs bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg : - te Brussel, Mevr. Soenen, I., gerechtelijk stagiair bij het parket van deze rechtbank : - te Nijvel : - de heer Hendrickx, D.; - de heer Moiny, Y., gerechtelijke stagiaires bij het parket van deze rechtbank. - te Luik : - Mevr. Cayet, Ch., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - de heer Cavenaile, Ph., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Herstal. - te Charleroi : - Mevr. Cheront, M.-N.; - de heer Fiasse, V., gerechtelijke stagiairs bij het parket van deze rechtbank; - Mevr. Vairon, S., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel. - is Mevr. Laurent, M., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank. - is de heer Fabry, O., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, benoemd tot toegevoegd rechter in de politierechtbank te Namen. - is Mevr. Laduron, F., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-krijgsauditeur.

Bij ministerieel besluit van 3 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011208 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 1997 waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000021186 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten is aan Mevr. Laduron, F., substituut-krijgsauditeur, opdracht gegeven om het ambt van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^