Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 april 2000

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 april 2000 : Zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - te Dendermonde, Mevr. Bruyland, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde; - te Gent, de heer De Gr - is de heer Van D

bron
ministerie van justitie
numac
2000009401
pub.
26/04/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 april 2000 : Zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - te Dendermonde, Mevr. Bruyland, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Dendermonde; - te Gent, de heer De Greve, K., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zelzate; - is de heer Van Der Kelen, G., substituut-krijgsauditeur, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde; - is de heer Kamoen, J., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, benoemd tot ondervoorzitter in deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij ministerieel besluit van 17 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000000358 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel type ministerieel besluit prom. 17/04/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000000518 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2000 tot benoeming van de leden van de Commissie Materieel type ministerieel besluit prom. 17/04/2000 pub. 03/06/2000 numac 2000003344 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 17 maart 1971 betreffende de invoer van wijn type ministerieel besluit prom. 17/04/2000 pub. 24/05/2000 numac 2000016122 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding sluiten is aan Mevr. Toussaint, J., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Waremme, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 18 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/04/2000 pub. 08/03/2001 numac 2001022092 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten op het stuk van de bestrijdingsmiddelen en voor de beslissingen inzake de kennisgeving van de nieuwe c sluiten is aan Mevr. Desart, V., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^