Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000, in werking tredend op 6 juni 2000, wordt aan Mevr. Lambrecht, D., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen. Bij koninklijk b Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
2000009566
pub.
21/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012442 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012445 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Social type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012440 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes sluiten, in werking tredend op 6 juni 2000, wordt aan Mevr. Lambrecht, D., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 05/10/2000 numac 2000012449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 1999-2000 voor de vaklui type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012442 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000012445 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Social type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 23/09/2000 numac 2000012438 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, gena type koninklijk besluit prom. 31/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012440 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor bes sluiten, in werking tredend op 15 mei 2000, wordt aan Mevr. Coucke, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000012413 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 20/06/2000 numac 2000011261 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 16/06/2000 numac 2000012417 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 28/07/2000 numac 2000012408 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000002045 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de human resources cellen in de federale ministeries type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000014155 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de leeftijd waarop sommige personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gepensioneerd worden type koninklijk besluit prom. 22/05/2000 pub. 31/05/2000 numac 2000000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politieoptreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid sluiten is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Menen, Mevr. Engels, R., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 24/08/2000 numac 2000022476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 1999 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2000 type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000016167 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000011293 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 09/06/2000 numac 2000022412 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 23/05/2000 pub. 03/08/2000 numac 2000022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz sluiten is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas, Mevr.

Coppieters, I., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende vervanging van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 09/03/2001 numac 2000012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 1999 type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 19/08/2000 numac 2000012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonde type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 24/02/2001 numac 2000012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de lonen in de Waalse en Duitstalige beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie sluiten, in werking tredend op 1 april 1999, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, de heer Van Hooydonk, D., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, de heer Devocht, P., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 februari 2000; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen, Mevr.

Tondeur, C., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 november 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Keulemans, G., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 augustus 1998.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2000 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Thenaerts, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - Mevr. Deridder, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000012434 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 april 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000012421 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende vervanging van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 09/03/2001 numac 2000012436 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 1999 type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 19/08/2000 numac 2000012435 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonde type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 26/08/2000 numac 2000012433 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 24/02/2001 numac 2000012422 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de lonen in de Waalse en Duitstalige beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000012420 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie sluiten is benoemd tot eerstaanwezend secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Van Hooydonk, D., adjunct-secretaris bij dit parket vanaf 1 mei 1998;

Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2000 zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de heer Magerman, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen, Mevr. Willems, B., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 april 1999; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, Mevr. Sprimont, N., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 augustus 1998.

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003353 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 30/05/2000 pub. 17/06/2000 numac 2000021287 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kanselarij van de Eerste Minister en de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie type koninklijk besluit prom. 30/05/2000 pub. 08/07/2000 numac 2000002049 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 30/05/2000 pub. 08/07/2000 numac 2000002048 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector sluiten is de heer De Dekker, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar, met ingang van 1 mei 2000.

Bij ministeriële besluiten van 6 juni 2000 : - is aan Mevr. Ninane, S., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Barvaux en La Roche-en-Ardenne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 augustus 2000; - is aan Mevr. Montjoie, B., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Gembloux en Eghezée, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van I juli 2000 tot 31 juli 2000; - is aan de heer Marenne, A., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Messancy en Etalle, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons de vervullen van 1 juli 2000 tot 31 augustus 2000; - is aan de heer Deflandre, F., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Walcourt en Florennes, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministerieel besluit van 7 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000016180 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen type ministerieel besluit prom. 07/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035686 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs sluiten is aan Mevr. Renault, M.-P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Philippeville en Couvin, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministeriële besluiten van 9 juni 2000 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, van de heer Wautelet, J., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is aan Mevr. Dezoppy, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is met ingang van 1 juli 2000, een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zelzate, van Mevr. De Wilde, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - is aan Mevr. Lindekens, J., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Landen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 juli 2000 tot 31 juli 2000.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 12/07/2000 numac 2000007160 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoev sluiten blijft aan de heer Jaa, A., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^