Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2000 is aan Mevr. Hendrickx, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de tuchtsanctie van de afzetting Bij koni

bron
ministerie van justitie
numac
2000009608
pub.
05/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 juni 2000 is aan Mevr. Hendrickx, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de tuchtsanctie van de afzetting opgelegd.

Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Veltmans, G., adjunct-griffier bij dit hof, met ingang van 1 juni 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Pauwels, B., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 juli 1999; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de heer Coolman, R., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Maasmechelen, Mevr. Coun, R., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 mei 1998; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Turnhout, de heer Van den Plas, B., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton, met ingang van 1 november 1998; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, de heer Bendels, N., beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Van Heupen, E., adjunct-secretaris bij het parket van dit hof, met ingang van 1 juni 1998; - adjunct-secretaris bij het parket van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. De Paepe, C., beambte bij het parket van dit hof; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : - Mevr. Herpelinck, C., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 november 1999; - Mevr. Gemis, D., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 mei 2000; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, Mevr. Van Goubergen, G., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 2000 houdende toekenning van een toelage aan militairen belast met informaticataken type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 12/07/2000 numac 2000007160 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoev type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 12/07/2000 numac 2000007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit waarbij de veiligheidsofficieren en de onderzoekers in het kader van de veiligheidsmachtigingen worden aangeduid voor het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 06/06/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003361 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden sluiten is aan Mevr. Aubry, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Walcourt en Florennes, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen, van 1 augustus 2000 tot 31 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 7 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035686 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000016180 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen sluiten is aan Mevr. Marchal, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Philippeville en Couvin, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen, van 1 augustus 2000 tot 31 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 28/06/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000016184 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten is aan Mevr. Tanson, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 29 juni 2000 : - blijft aan de heer Gerard, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - is aan de heer Eeman, D., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen, van 1 augustus 2000 tot 31 augustus 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^