Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 juli 2000 wordt, met ingang van 12 juli 2000, een einde gemaakt aan de opdracht bij de coördinatiecel van het secretariaat-generaal van het Ministerie van Justitie van de heer Falmagne, Luc, sub Bij mi

bron
ministerie van justitie
numac
2000009642
pub.
12/07/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden sluiten wordt, met ingang van 12 juli 2000, een einde gemaakt aan de opdracht bij de coördinatiecel van het secretariaat-generaal van het Ministerie van Justitie van de heer Falmagne, Luc, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden sluiten wordt, met ingang van 12 juli 2000, een einde gemaakt aan de opdracht bij de coördinatiecel van het secretariaat-generaal van het Ministerie van Justitie van Mevr.

Geerts, Kristel, secretaris bij het parket van het arbeidshof te Antwerpen.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Bij koninklijke besluiten van 24 juni 2000 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Geerts, P., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Mevr. Marien, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2000 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Piccart, E., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, de heer Dal, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 september 1998.

Bij koninklijk besluit van 27 juni 2000 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Vanlaer, A., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2000 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : - Mevr. Haes, D., opsteller bij de griffie van dit hof; - Mevr. Van Zantvoort, N., beambte bij de griffie van dit hof; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Janssens, C., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 26 juni 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr.

Coppens, A., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Landuyt, J., opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; - eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Bourgard, Y., adjunct-secretaris bij dit parket met ingang van 1 juni 1999; - adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Gent, de heer De Vos, V., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Vandelook, K., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 januari 1999.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^