Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, in werking tredend op 31 mei 2000, is een einde gemaakt aan de functie van de heer Collin, A., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel. Betrokkene mag zijn aanspra Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000009713
pub.
02/08/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000, in werking tredend op 31 mei 2000, is een einde gemaakt aan de functie van de heer Collin, A., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Doornik, Mevr. Delbart, D., eerstaanwezend beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2000 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Bollen, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2000 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Brussel : - Mevr. Noël, B., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Namen; - de heer Gillioen, T., opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Gent; - de heer Deramaix, D., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Etterbeek; - Mevr. Manteau, C., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : - de heer Restiaen, J., opsteller bij de griffie van het hof van beroep te Gent; - Mevr. Laverge, H., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Harelbeke; - Mevr. Rommens, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. Dehenau, A., licentiate in de rechten; - hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, de heer Zegels, J.-M., griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr.

Malpaix, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Luik, Mevr. Defays, H., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000, in werking tredend op 1 september 2000, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Doornik, de heer Dehaen, C., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, Mevr. De Bruycker, S., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, de heer Brixhe, A., beambte bij de griffie van deze rechtbanken.

Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2000 zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Hoste, V., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 september 2000; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de heer Peleman, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. De Vos, A., beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, de heer Verdoodt, A., adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is Mevr. Diongre, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een periode van drie jaar met ingang van 1 februari 2000.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgeslote sluiten is aan Mevr. Schelfaut, V., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Hamme en Zele, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 27 juli 2000 : - blijft aan de heer Dumont, R., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Lhoest, I., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan de heer Van der Eeken, G., griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van het vredegerecht van dit kanton te vervullen, met ingang van 1 september 2000; - is aan Mevr. Kestemont M.-L., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Sint-Genesius-Rode, Kraainem en Herne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen, met ingang van 1 september 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^