Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer De Reuse, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn a Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000009722
pub.
04/08/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer De Reuse, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt Mevr. Linsen, J., griffier bij de arbeidsrechtbank te Mechelen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer Vanlaer, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer De Blieck A., griffier bij de politierechtbank te Sint-Niklaas, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer Stubbe, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 maart 2000, in werking tredend op 5 september 2000, wordt de heer Hussin, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer Kint, G., griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt de heer Nouël, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, in werking tredend op 31 augustus 2000, wordt Mevr. Peelman, G., hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Dendermonde, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2000 is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Sint-Niklaas, Mevr. Amelinckx, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 september 2000.

Bij koninklijke besluiten van 18 juli 2000 zijn benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau : - Mevr. Boulanger, C., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbanken van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau; - Mevr. Thill, M., opsteller bij de griffie van de rechtbanken van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau.

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2000 zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, Mevr. Timmermans, F., licentiate in de rechten; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, Mevr.

Trost, M., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, de heer Bartelous, T., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 augustus 1998.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Trussart, A., eerstaanwezend opsteller bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 20 juli 2000 is Mevr. Wildero, G., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brugge, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2000.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000007196 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 augustus 1994 betreffende de dienstnemingen en wederdienstnemingen van de kandidaat-militairen van het actief kader en tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 b type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden sluiten blijft aan de heer De Rouck, D., beambte bij de griffie van het eerste kanton Brussel, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Brussel, te vervullen van 1 september 2000 tot en met 31 augustus 2001.

Bij ministeriële besluiten van 31 juli 2000 blijft aan Mevr. Dams, E., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, van 1 oktober 1999 tot en met 31 oktober 2000.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000002075 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 13 februari 1996 tot vaststelling in het Ministerie van Ambtenarenzaken van de ambten waarvan de titularissen van het voordeel van de onderbreking van de beroepsloopbaan worden uitgeslote sluiten is aan Mevr. Festjens, M., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^