Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2000 : - is de heer Wouters, P., advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie; - is Mevr. Ossieur, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerec - is de heer M

bron
ministerie van justitie
numac
2000009986
pub.
11/11/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2000 : - is de heer Wouters, P., advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie; - is Mevr. Ossieur, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht; - is de heer Melen, P., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Seraing; - is de vrijstelling als bedoeld in artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Andries, J.-B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2000, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de arbeidsrechbank te Antwerpen, de heer De Keersmaecker, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 november 1999; - griffier bij de arbeidsrechtbank te Turnhout, Mevr. De Bont, R., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Bergen, de heer Delmoitié, B., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, de heer De Backer, F., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek; - griffier bij de politierechtbank te Charleroi, Mevr. Pirlet, K., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2000, is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, de heer Snoeck, G., beambte op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, is Mevr. Bougelet, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 november 2000.

Bij ministeriële besluiten van 7 november 2000 : - is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te vervullen aan : - de heer Mertens, Y., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - Mevr. Theismann, E., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - de heer De Bouw, P., eerstaanwezend ospteller bij dit parket; - is aan de heer Masuy, J.-P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. Heyvaert, C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Oudenaarde en Kruishoutem, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^