Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 2000, dat in werking treedt op 4 december 2000, is aan de heer Geurts, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Doornik. Het is Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2000010006
pub.
21/11/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 september 2000, dat in werking treedt op 4 december 2000, is aan de heer Geurts, J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Doornik.

Het is hem de vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2000 dat in werking treedt op 18 oktober 2000, is de heer Verkindere, M., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Doornik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2000 is Mevr. Coëme, M., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Zij wordt aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en te Aarlen voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr.

Desmet, S., licentiate in de rechten.

Bij koninklijke besluiten van 7 november 2000 zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, Mevr. Mathieu, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 maart 1999; - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Brugge, Mevr.

Pettens, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge; - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de vredegerechten van het tweede kanton Ieper en het kanton Poperinge, de heer Desomer, M., adjunct-griffier bij de vredegerechten van deze kantons, met ingang van 1 mei 1998.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2000, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 november 2000, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Mechelen, Mevr.

Van Rompaye, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 februari 1999.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de heer Vancompernolle, B., adjunct-secretaris bij dit parket, met ingang van 1 december 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 25/10/2000 numac 2000022738 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2000, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014293 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot het verlenen van verlof voor opdracht aan sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 12/10/2000 numac 2000000807 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de administratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 29/09/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 7, § 5 en 13, tweede lid van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest sluiten blijft aan de heer Jespers, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Deurne, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 8 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/2000 pub. 23/12/2000 numac 2000014292 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 1999 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 08/11/2000 pub. 15/12/2000 numac 2000011469 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 januari 1999 tot vaststelling van de standplaats van de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen type ministerieel besluit prom. 08/11/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000021557 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 08/11/2000 pub. 22/11/2000 numac 2000003695 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting sluiten is aan Mevr. Huybrechts, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 14 november 2000 : - is aan Mevr. Sommen, A.-M., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - blijft aan Mevr. Renaux, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan de heer Van Nuffel, G., griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van de vredegerechten van de kantons Hamme en Zele te vervullen; - is aan Mevr. Bostoen, N., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij de politierechtbank te Hasselt, van Mevr. Leyssen, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is aan Mevr. Fery, G., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^