Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2000 is de heer Meyer, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld op datum van 11 maart 2001. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund Hij wo

bron
ministerie van justitie
numac
2001009144
pub.
15/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 2000 is de heer Meyer, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld op datum van 11 maart 2001. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen totdat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 11 september 2001; - is de aanwijzing van Mevr. Gennen, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 maart 2001.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2000, dat in werking treedt op 1 maart 2001, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr. Broos, C., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de heer Petrov, L., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2001, dat in werking treedt op 1 maart 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Charleroi, Mevr. Mellaerts, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Bergen, Mevr.

Loiselet, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Bij ministeriële besluiten van 9 februari 2001 : - is Mevr. Van Wielendaele, C., eerstaanwezend beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunctsecretaris te vervullen bij dit parket; - blijft de heer Dumont, R., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^