Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000, in werking tredend op 28 februari 2001, wordt de heer Magis, R., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aans Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
2001009155
pub.
17/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2000, in werking tredend op 28 februari 2001, wordt de heer Magis, R., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, in werking tredend op 28 februari 2001, wordt aan Mevr. Baeyens, D., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2000, in werking tredend op 28 februari 2001, wordt de heer Jacquet, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierechtbank, te Eupen, de heer Stangherlin, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 13 februari 2001 : - in werking tredend op 16 februari 2001, is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, te vervullen, van de heer Perdaens, A., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - is Mevr. Henrot, E., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank; - is Mevr. Widart, C., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001, dat in werking treedt op 9 februari 2001, is aan Mevr. Bourgeois, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2001 treedt het koninklijk besluit van 15 oktober 2000, waarbij aan de heer Dherte, A., ontslag is verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik, in werking op 31 maart 2001.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2001 is de heer Cauchie, P., vrederechter van het derde kanton Schaarbeek, benoemd tot vrederechter van het kanton Oudergem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^