Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 31 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, in werking tredend op 11 april 2001, wordt de heer Nagels, J., griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
2001009276
pub.
31/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000012720 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de l sluiten, in werking tredend op 11 april 2001, wordt de heer Nagels, J., griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 8 maart 2001 zijn benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde : - Mevr. Van den Berghe, A.-M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde; - Mevr. Van Wielendaele, C., eerstaanwezend beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde.

Bij koninklijke besluiten van 9 maart 2001 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, de heer Van Hooijdonck, L., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Genk, Mevr. Renodeyn, H., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Bergen, Mevr. Henry, V., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Binche.

Bij koninklijke besluiten van 16 maart 2001 : - in werking tredend op 1 april 2001, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Houtteman, E., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de heer Verhaegen, W., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 19 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022180 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011136 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 2001 wordt uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 21/03/2001 numac 2001022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 26/04/2001 numac 2001014061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011137 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten is Mevr. Provoost, S., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Tongeren, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-grifier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 21 maart 2001 : - in werking tredend op 1 april 2001, is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Tienen te vervullen, van Mevr. Vandenbosch, K., eerstaanwezend beambte bij het vredegerecht van dit kanton; - blijft Mevr. Colin, J. voorlopig benoemd opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 27 maart 2001 : - blijft Mevr. Asselman, C., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is de heer Van Nuffel, G., griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van hoofdgriffier bij de vredegerechten van de kantons Hamme en Zele te vervullen; - is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Turnhout te vervullen, van Mevr. Heylen, M., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^