Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ho Bij mini

bron
ministerie van justitie
numac
2001009351
pub.
21/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, Mevr. Jaspar, M., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 12 april 2001 blijft Mevr. Heyvaert, C., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van het vredegerecht van de kantons Oudenaarde en Kruishoutem, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van deze kantons.

Bij ministerieel besluit van 17 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001016147 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 september 1995 tot vaststelling van maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fina type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022285 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten is Mevr. Van De Mergel, F., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^