Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluiten van 19 april 2001 zijn benoemd tot adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Gent, de heer Goossens, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof; - bij de rechtbank van koo Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
2001009382
pub.
05/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluiten van 19 april 2001 zijn benoemd tot adjunct-griffier : - bij het hof van beroep te Gent, de heer Goossens, K., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof; - bij de rechtbank van koophandel te Luik, Mevr. Thonard, P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2001 is benoemd tot adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Mevr. Van Neste, A., beambte bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 25 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/04/2001 pub. 14/06/2001 numac 2001011184 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1998 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklij type ministerieel besluit prom. 25/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001016144 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten blijft Mevr. Lhoest, I., beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier ter vervullen bij deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 28/04/2001 numac 2001012368 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de begrotingsbeslissingen 2001 type ministerieel besluit prom. 27/04/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 augusutus 2000 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria sluiten is aan Mevr. Vervoort, A., opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij dit hof.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^