Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 mei 2001

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2001 : - is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Weekers, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof; - in werking tredend op 1 juni 2001, is benoemd tot se - is benoemd t

bron
ministerie van justitie
numac
2001009429
pub.
19/05/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2001 : - is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr.

Weekers, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof; - in werking tredend op 1 juni 2001, is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, Mevr. Gilliard, T., adjunct-secretaris bij dit parket; - is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Namen en te Dinant, Mevr. Dury, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket;

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001007135 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten van de Centrale Commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet voldane eisen van de oud-strijders type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001009242 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/6, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten is Mevr. Guillemaere, J., adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Gent, opdracht gegeven om haar ambt bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^