Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 30 april 2001, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Grout, G., griffier bij de politierechtbank te Nijvel. Betrokkene mag haar aanspraak Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001009546
pub.
23/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 30 april 2001, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Grout, G., griffier bij de politierechtbank te Nijvel.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 is de heer Smeyers, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 21 mei 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Mol, Mevr.

Mentens, G., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2001 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2001 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Derèze, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - in werking tredend op 1 juli 2001 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, Mevr.

Delecluse, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, Mevr. Wetzels, D., adjunct-griffier bij deze rechtbanken.

Bij koninklijke besluiten van 15 juni 2001 : - is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Mathy, H., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2001, waarbij de heer Couvreur, P., wordt benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Hoogstraten, de woorden « griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Turnhout » vervangen door de woorden « griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout ».

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, de heer Dujardin, E., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Bij koninklijk besluit van 15 juni 2001 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer De Martelaere, J. Bij koninklijk besluit van 12 juni 2001 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2001, Mevr. Pauwels, A., griffier bij deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035798 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in diensten voor opvanggezinnen type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001027389 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende toepassingsmodaliteiten voor het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2000 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw worden verleend type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in kinderdagverblijven type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001035938 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de kwaliteitszorg in initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 15/06/2001 numac 2001003290 bron ministerie van financien en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen van 8 mei 2001 tot wijziging van de besluiten van 5 december 1995 over de reglementen op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennoot type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035937 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type ministerieel besluit prom. 12/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001035797 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen sluiten is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Deproost, P., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, om het ambt van adjunct-griffier uit te oefenen bij deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 19 juni 2001 : - is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de vredegerechten van de kantons Bilzen en Borgloon, van 1 juli 2001 tot en met 31 juli 2001, Mevr. Zimmerman, M.-J., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons; - blijft opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Schaarbeek, voor de duur van één jaar vanaf 1 juli 2001, Mevr. Bruylant, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van secretaris-hoofd van dienst te vervullen bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Mauth, Y., secretaris bij het parket van dit hof.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administrtie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^