Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2001, is de heer Delleuze, J., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen lat Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2001009623
pub.
17/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001, dat in werking treedt op 31 juli 2001, is de heer Delleuze, J., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2001 is vast benoemd tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge vanaf 1 augustus 2001, de heer Verbrugghe, E., secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 15 juni 2001 zijn aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Luik, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2001 : - de heer Xhauflaire, L., griffier bij dit hof; - Mevr. Thirifays, J., griffier bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 13 februari 2001 is aangewezen tot secretaris hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2001, Mevr.

Liekens, M., secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 10 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001027525 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de premie voor eerste vestiging overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2000 sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, Mevr. Vermeulen, G., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001007135 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten van de Centrale Commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet voldane eisen van de oud-strijders type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001009242 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/6, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de vredegerechten van de kantons Veurne en Nieuwpoort van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, Mevr. Corneillie, O., opsteller bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001011286 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1961 betreffende de modelgoedkeuring en de installatie der taxameters type ministerieel besluit prom. 25/06/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001007188 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en cultu sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Aarlen van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, Mevr. Lurkin, B., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Brussel van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, de heer Gravez, R., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministeriële besluiten van 5 juli 2001 zijn opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht : - van de kantons Walcourt en Florennes van 1 augustus 2001 tot en met 30 september 2001, Mevr. Aubry, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van deze kantons; - van het kanton Bastenaken van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, Mevr. Toussaint, M., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011309 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden type ministerieel besluit prom. 06/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001011312 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Aarlen van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001, Mevr.

Courtois, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministeriële besluiten van 10 juli 2001 zijn opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen van 1 augustus 2001 tot en met 31 augustus 2001 : - bij de vredegerechten van de kantons Tongeren en Sint- Martens-Voeren, Mevr. Geebelen, N., beambte bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons; - bij het vredegerecht van het derde kanton Brussel, Mevr. Tiele mans, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - bij de vredegerechten van het tweede kanton Gent en het kanton Zomergem, Mevr. De Vuyst, S., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons; - bij het vredegerecht van het kanton Eupen, Mevr. Goldstein, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - bij het vredegerecht van het kanton Neufchâteau, Mevr. Manand, I., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - bij het vredegerecht van de kantons Couvin en Philippeville, Mevr.

Marchal, L., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - bij de vredegerechten van de kantons Gembloux en Eghezée, Mevr.

Monjoie, B., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van deze kantons.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^