Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 24 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Gosseye, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraa Bij koninkli

bron
ministerie van justitie
numac
2001009728
pub.
24/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001, dat in werking treedt op 31 augustus 2001, is de heer Gosseye, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2001 zijn benoemd tot referendarissen bij het Hof van Cassatie voor een stage van drie jaar : de heer Traest, M.; de heer Patart, D.; de heer Raneri, G.-F.; de heer T'Kindt, P., licentiaten in de rechten.

Na deze drie jaar wordt de benoeming definitief tenzij er anders wordt beslist.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is Mevr. Steiner, M., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik en gelijktijdig in de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Luik.

Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2001 : - is de heer Ruys, R., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof op datum van 16 september 2001; - is de heer Van Wambeke, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2001; - is Mevr. Ligot, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, is aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 augustus 2001; - is de aanwijzing van de heer Jans, L., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 september 2001; - is de aanwijzing van Mevr. Van Cauwenbergh, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^