Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, in werking tredend op 31 oktober 2001, is in ruste gesteld, Mevr. Thirion, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Brussel. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
2001009899
pub.
13/10/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001, in werking tredend op 31 oktober 2001, is in ruste gesteld, Mevr. Thirion, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Brussel.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Brussel, Mevr. Van Buggenhout, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2001 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 november 2001, de heer Forthomme, J., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 november 2001, de heer Schittecatte, E., griffier bij deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten blijft tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Neufchâteau, Mevr. Degives, C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^