Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 november 2001 : - in werking tredend op 1 december 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Palate, A., adjunct-griffier bij dez - dat uitw

bron
ministerie van justitie
numac
2001010011
pub.
29/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 november 2001 : - in werking tredend op 1 december 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr.

Palate, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2001 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, Mevr. Goedert, B., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 23 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2001 - 2006 - 2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2001 - 2009 type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001003548 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 23/11/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002027068 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de arbeidsrechtbank te Bergen, de heer Vanlinthaut, J.-P., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 27 november 2001 blijven tijdelijk opdracht gegeven vanaf 1 december 2001 : - om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr. Huybrechts, H., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - om het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : - Mevr. Baeten, N., eerstaanwezend opsteller bij dit parket; - Mevr. Van Berlo, C., beambte bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^