Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 15 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2001, dat in werking treedt op 19 januari 2002, is in ruste gesteld, de heer Capiau, J.-M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gel Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
2001010077
pub.
15/12/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2001, dat in werking treedt op 19 januari 2002, is in ruste gesteld, de heer Capiau, J.-M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Luik.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk van 24 oktober 2001, dat in werking treedt op 9 januari 2002, is in ruste gesteld, de heer Van Assche, H., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2001, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2001, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt, aan Mevr. Desmet, S., voorlopig benoemd adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Bij koninklijk besluit van 3 december 2001 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, Mevr.

Buttiens, A. Bij ministerieel besluit van 10 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2001014266 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001 type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022931 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2002035324 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening type ministerieel besluit prom. 10/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002027065 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma's 02, 04, 05, 06, 07 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten blijft vanaf 1 januari 2002 tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Neufchâteau, Mevr. Degives, C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 11 december 2001 zijn tijdelijk opdracht gegeven : - om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Asse, de heer Fouquaet, P., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - om het ambt van hoofdsecretaris te vervullen van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, Mevr. Skobiaiko, C., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket; - om het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, Mevr. César, B., beambte op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^