Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 februari 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2001, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer Piette, O., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensio Bij konink

bron
ministerie van justitie
numac
2002009163
pub.
19/02/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 april 2001, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer Piette, O., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2001, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer Vandegoor, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2001, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer De Maesschalck, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2001, dat in werking treedt op 28 februari 2002, is de heer Melard, C., griffier-hoofd van dienst bij de bestendige krijgsraad, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2002, dat in werking treedt op 1 maart 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Godelaine, P., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2002 is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Charleroi, Mevr. Devresse, A., adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Namen.

Bij koninklijk besluit van 8 januari 2002 is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Brussel, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 2002, de heer Nolf, H., griffier bij dit hof.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1979 ter uitvoering van het koninklijk besluit van type ministerieel besluit prom. 11/12/2001 pub. 21/06/2002 numac 2002009178 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 11 april 2000 tot erkenning van een steuncentrum zoals bedoeld in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franst sluiten is, met ingang van 1 maart 2002, een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek, van Mevr. Bruylant, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministerieel besluit van 9 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 13 december 1974 houdende vaststelling van het tarief voor eetwarenonderzoek type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 06/02/2002 numac 2002012077 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot goedkeuring van de nieuwe tarieven voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 22 februari 1989 houdende overdracht van bevoegdheden van dagelijks bestuur aan de leidend ambtenaar, de adjunct-leidend ambtenaar en ambtena type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 20/02/2002 numac 2002022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 1983 tot vaststelling van de toe te kennen bedragen voor de terugbetaling van het werk en de rapporten uitgevoerd met het oog op de registratie van geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 23/02/2002 numac 2002022000 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingest type ministerieel besluit prom. 09/01/2002 pub. 17/01/2002 numac 2001003662 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 10 december 2001 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire sluiten is, met ingang van 1 maart 2002, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek, de heer Philippot, M., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministerieel besluit van 22 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/2002 pub. 13/02/2002 numac 2002003028 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 22/01/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002014026 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten blijft, met ingang van 1 maart 2002, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Caullet, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^