Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 april 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is aan de heer Garot, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Verviers. Het is hem vergund de tite Bij koninkl

bron
ministerie van justitie
numac
2002009389
pub.
25/04/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is aan de heer Garot, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Verviers.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 is de aanwijzing van de heer Mathieu, Ph., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 14 december 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^