Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 16 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001, dat in werking treedt op 17 augustus 2002, is de heer Craeybeckx, H., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009691
pub.
16/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001016237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstellingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001009592 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1965 tot toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de probatiecommissies sluiten, dat in werking treedt op 17 augustus 2002, is de heer Craeybeckx, H., eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002003327 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en organisatie van Nasdaq Europe type koninklijk besluit prom. 18/06/2002 pub. 05/07/2002 numac 2002012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector sluiten, dat in werking treedt op 23 juli 2002, is aan de heer Couturier, A., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002009531 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden betreffende de uitoefening van de opdrachten van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 30/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet kan geschieden vóór 17 augustus 2002, is de heer Devel, Ch., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, voor een mandaat van zeven jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^