Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002 is, met ingang van 31 mei 2002, een einde gesteld aan de functies van de heer Muyllaert, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Betrokkene mag zijn aanspraak op de Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009708
pub.
19/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002021351 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022602 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002000578 bron ministerie van ambtenarenzaken, ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen bij de toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets, alsook bij de tegemoetkoming van de overheid in de vervoerskosten, en tot invoering van verscheidene bepalingen voor de perso type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 28/08/2002 numac 2002022620 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002022622 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd sluiten is, met ingang van 31 mei 2002, een einde gesteld aan de functies van de heer Muyllaert, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Doornik, de heer Brouillard, J.-P., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het derde kanton Charleroi, Mevr. Desart, V., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Charleroi.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022628 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/2002 pub. 19/07/2002 numac 2002022592 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verhoging van bepaalde uitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002002192 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen sluiten is, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 augustus 2002, de heer Van Impe, H., griffier bij deze rechtbank.

Bij ministeriële besluiten van 10 juli 2002 : - is opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Page, C., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van dit hof; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr. Collin, J., opsteller bij de griffie van deze rechtbank; - is tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij de politierechtbank te Charleroi, de heer Mahieux, J.-F., beambte bij de griffie van deze rechtbank; - dat in werking treedt op 15 juli 2002, is een einde gesteld aan de opdracht om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Brussel, van de heer De Rouck, D., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^