Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 22 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002 is de heer Croonenberghs, V., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van beslagrechter in deze rechtbank. Bij Bij koninklijk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009969
pub.
22/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002022999 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002013211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 1, 1 en artikel 1, 2 van de richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de gemeenschap voor med type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33A op de spoorlijn 34 : Hasselt-Luik te Tongeren machtigt mits aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32 type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013189 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r sluiten is de heer Croonenberghs, V., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van beslagrechter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams sluiten is Mevr. Clijsters, B, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek, ontlast uit haar functie van jeugdrechter in deze rechtbank, met ingang van 14 oktober 2002.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams sluiten is aan de heer Mertens, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2002 is de aanwijzing van Mevr.

Mortier, R., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 december 2002.

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § sluiten : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Stoop, D., als plaatsvervangend lid van het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen. - is de heer Rooms, J., aangewezen als plaatsvervangend lid van het adviescomité van notarissen van de provincie Antwerpen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^