Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 december 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 is de aanwijzing van de heer Kenis, P., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 december 2002. - is de a

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002010105
pub.
04/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 13/08/2002 numac 2002002233 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002021348 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende overdracht van de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen sluiten is de aanwijzing van de heer Kenis, P., tot de functie van advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 19 december 2002.

Bij koninklijke besluiten van 20 september 2002 : - is de aanwijzing van Mevr. Lefebvre, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2003; - is de aanwijzing van Mevr. Laloux, V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 14/12/2002 numac 2002022999 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002014270 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van artikel 1, 1 en artikel 1, 2 van de richtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de gemeenschap voor med type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002014275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 09/11/2002 numac 2002013211 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot financiering van de inschakeling van werkzoekenden naar startbanen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 05/11/2002 numac 2002013189 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen type koninklijk besluit prom. 07/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002014281 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33A op de spoorlijn 34 : Hasselt-Luik te Tongeren machtigt mits aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32 sluiten is de aanwijzing van de heer Meesen, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 9 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002014267 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nooddiensten overeenkomstig artikel 125 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 09/10/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013229 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een voltooiingspremie aan jongeren die een beroepsopleiding, voorzien in een inschakelingsovereenkomst, voltooien sluiten is de heer Van den Bon, P., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen op datum van 21 december 2002.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002011405 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002009990 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overname van opdrachten van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, andere dan die voor de toepassing van de statutaire bepalingen, door de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 14/10/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002002278 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de indelingsmodaliteiten van sommige personeelsleden van de Rijksbesturen in een functiefamilie sluiten is de heer Cauwe, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 5 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/03/2003 numac 2003022000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002000760 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2002 pub. 12/12/2002 numac 2002000772 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Katholieke Universiteit Leuven mededeling van informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van het onderzoek naar de beeldvorming en de houding van de Belgen tegenover n sluiten is Mevr. Bouille, C., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik, voor vast aangewezen tot eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank op de datum van 13 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 5 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002022941 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale Raden van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiginge type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 29/11/2002 numac 2002013255 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 03/01/2003 numac 2002013237 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de toekennin type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 24/12/2002 numac 2002013284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 06/01/2003 numac 2002013265 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 05/11/2002 pub. 23/01/2003 numac 2002000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel belast met de criminaliteitspreventie en de opvang inzake drugverslaving sluiten is de aanwijzing van de heer Jamin, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 januari 2003.

Bij koninklijk besluit van 22 november 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 07/01/2003 numac 2002023008 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1981 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door de Sociaal-Medische Rijksdienst worden uitgevoerd type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 03/02/2003 numac 2002011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 03/12/2002 numac 2002003505 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de verzamel- en recyclagebijdrage van de batterijen in het kader van de milieutaksen type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 18/12/2002 numac 2002003514 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de wijziging van he type koninklijk besluit prom. 22/11/2002 pub. 05/12/2002 numac 2002010101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden sluiten is de aanwijzing van de heer Mathieu, J., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^