Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 januari 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003 is Mevr. Machiels, V., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009032
pub.
17/01/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003 is Mevr. Machiels, V., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Zij is aangewezen om haar ambt waar te nemen in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout voor een periode van drie jaar die een aanvang neemt op de datum van de eedaflegging.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^