Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 september 2002, in werking tredend op 14 mei 2003, is de heer Reynaert, M., griffier bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen Bij koninkli

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009286
pub.
07/04/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 september 2002, in werking tredend op 14 mei 2003, is de heer Reynaert, M., griffier bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2003, in werking tredend op 29 april 2003, is de heer Munten, R., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Beauring-Dinant-Gedinne, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, in werking tredend op 30 april 2003, is Mevr. Detraux, J., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 maart 2003, in werking tredend op 14 mei 2003, is benoemd tot griffier bij het hof van beroep te Gent, de heer Langelet, L., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2003, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Roziers, A., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2003, is de heer De Dekker, W., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2003.

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003007089 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1998 betreffende het varend personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit van 24 maart 2003 houdende aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanvulling van het ministerieel besluit van 2 mei 1967 van de Eerste Minister, belast met de coördinatie van het wetenschapsbeleid, tot vaststelling van de aanvullende lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003003179 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 230, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 24/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003027207 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest sluiten, is vanaf 1 mei 2003 een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Borgloon, van Mevr. Declerck, E., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^