Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2003, die in werking treden op 30 juni 2003 : - is aan de heer Bertrand, J. en Mevr. Deffernez, A., op hun verzoek, ontslag verleend uit hun ambt van gerechtsdeurwaarder in het gere Het is hen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009510
pub.
10/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2003, die in werking treden op 30 juni 2003 : - is aan de heer Bertrand, J. en Mevr. Deffernez, A., op hun verzoek, ontslag verleend uit hun ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

Het is hen vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 11 van titel IV van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de oprichting van het « Kringloopfonds » type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 ju sluiten, dat in werking treedt op 26 juni 2003, is aan de heer Verstringhe, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2003 : - zijn Mevrn. Donne, M. en Dubois, A., advocaten, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hamoir; - is de heer Husson, J.-M., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei; - zijn de heer Guiot, E., en Mevr. Hoeck, F., advocaten, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoei II Hannuit.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^