Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 20 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Warneton, de heer Smets, D., adjunct-griffier bij de bestendige krijgsraad. Bij koninklijk beslu Bij ministerie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009549
pub.
20/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen-Warneton, de heer Smets, D., adjunct-griffier bij de bestendige krijgsraad.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003 zijn in artikel 1 van het koninklijk besluit van 2 april 2003, waarbij de heer Vandesande, L., geboren te Leuven op 20 oktober 1948, op zijn verzoek, ontslag wordt verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de woorden : « de heer Vandesande, L. », vervangen door de woorden « de heer Vandensande, L. ».

Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten is aan Mevr. Van Herrewegen, M., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 16 juni 2003 : - blijft aan Mevr. Chatar, S., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen; - is aan Mevr. Perat, L, eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen; - is aan Mevr. De Clercq, P., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; - is een eind gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Roeselare, van de heer De Vos, F., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton; - is aan Mevr. Zeman, P., opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen, met ingang van 1 mei 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^