Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 augustus 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2003, is de heer Colle, J., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009660
pub.
01/08/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2003, is de heer Colle, J., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2002, dat in werking treedt op 31 augustus 2003, is de heer Denecker, L., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 2003, dat in werking treedt op 14 augustus 2003, is aan de heer Coel, R. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Lier.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003, dat in werking treedt op 14 augustus 2003, is aan de heer Van Hecke, R. ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2003, dat in werking treedt op 14 augustus 2003, is Mevr. De Paepe, A., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent.

Bij koninklijk besluit van 5 mei 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden vóór 1 september 2003, is de heer Verhaeghe, Fr., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot het mandaat van procureur des Konings bij deze rechtbank voor een termijn van zeven jaar.

Bij koninklijk besluit van 3 juni 2003, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden vóór 31 augustus 2003, is de heer Buyse, P. benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van zeven jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^