Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2003 zijn Mevr. Gabriel, E. en Maschietto, A., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot substituut-krijgsauditeur. Bij ministeriële Het beroep va

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009681
pub.
13/08/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 juli 2003 zijn Mevr. Gabriel, E. en Maschietto, A., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot substituut-krijgsauditeur.

Bij ministeriële besluiten van 11 juli 2003 is aan Mevr. Gabriel, E. en Maschietto, A., substituut-krijgsauditeurs, opdracht gegeven om het ambt van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen waar te nemen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^