Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 01 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Examen met het oog op de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris I. De Minister van Justitie zal in september 2004, te Brussel, een examenzitting inrichten, met het oog op de afgifte van II. Mo

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009735
pub.
01/10/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Examen met het oog op de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris I. De Minister van Justitie zal in september 2004, te Brussel, een examenzitting inrichten, met het oog op de afgifte van het getuigschrift van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris bij de hoven en rechtbanken, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.

II. Mogen aan dit examen deelnemen, de kandidaten van Belgische nationaliteit, houders van : - ofwel een diploma of studiegetuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van niveau 1 bij de Rijksbesturen (licentiaten in de rechten worden van dit examen vrijgesteld); - ofwel een diploma of studiegetuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van niveau 2 bij de rijksbesturen en die ten minste 3 jaar het ambt van opsteller of beambte hebben uitgeoefend bij een griffie of een parketsecretariaat.

Deze toelatingsvoorwaarden inzake diploma en anciënniteit moeten vervuld zijn op 30 juni 2004.

III. Het examen bestaat uit : a) een schriftelijke proef dat vragen omvat met betrekking tot de volgende materies : - strafrecht; - sociaal recht; - burgerlijk recht en handelsrecht; - rechterlijke inrichting; - publiek recht; - strafvordering en tarief in strafzaken; - belastingrecht en boekhouding der griffies; - burgerlijke rechtsvordering en tarief in burgerlijke zaken.

Iedere materie bestaat uit een theoretische proef; het strafrecht alsook het belastingrecht en de boekhouding der griffies maken, naast de theoretische vragen, het voorwerp uit van een praktische oefening.

De proef duurt één uur per materie.

Niettemin wordt, voor de materies die uit een theoretisch en uit een praktisch gedeelte bestaan, de duur voor elk gedeelte op één uur gebracht, dus 10 uren in totaal.

Er worden 20 punten aan elke materie toegekend. Wanneer een materie het voorwerp uitmaakt zowel van een praktisch als een theoretisch gedeelte, wordt er aan deze respectievelijk 12 en 8 punten toegekend.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste de helft van de 160 punten, die aan de proef worden toegekend, behalen en geen kwotering krijgen onder de 8 punten op de 20 die aan elke materie worden toegekend. Bovendien mogen de kandidaten ten hoogste drie kwoteringen gelijk aan 9 op 20 of een kwotering gelijk aan 9 op 20 en een kwotering gelijk aan 8 op 20 krijgen.

Alleen de kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef worden tot de volgende proef toegelaten; b) een mondelinge proef over de algemene vorming alsmede over bovenvermelde materies waarvoor de kandidaat geen 60 % van de punten behaald heeft tijdens de eerste proef. Om te slagen, moet de kandidaat de helft van de 100 punten behalen die aan deze proef worden toegekend.

Om te slagen, moet 60 % van de punten behaald worden voor het geheel van het examen.

IV. Elke aanvraag tot deelname aan dit examen moet, op straffe van nietigheid, bij middel van een kopie van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier, opgestuurd worden per aangetekende zending aan de Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken R.O. II/Examens, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel.

De kandidaten zullen er een fotokopie van hun identiteitskaart (recto en verso) en een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaarde fotokopie van hun diploma of studiegetuigschrift bijvoegen.

V. De termijn voor inschrijving voor dit examen wordt afgesloten op 30 juni 2004, de datum van de post geldt als bewijs.

Geen inschrijvingsrecht dient te worden betaald.

VI. De personen die geldig ingeschreven zijn voor dit examen zullen achteraf uitgenodigd worden om de syllabussen betreffende de materies van het schriftelijk gedeelte te komen afhalen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, te Brussel.

VII. Diegene die ten onrechte aan dit examen deelnemen worden in geen geval toelaatbaar verklaard.

VIII. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van het examen alsook de samenstelling van de examencommissie verkrijgen.

Inrichting van cursussen met het oog op de voorbereiding tot het examen van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris De Minister van Justitie richt in de loop van de eerste helft van het jaar 2004 cursussen in over de vakken die in het programma van het examen van kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris voorkomen.

De cursussen zullen in het weekend te Brussel worden gegeven.

I. Mogen deelnemen aan de cursussen, de kandidaten die geldig ingeschreven zijn voor het examen en die de cursussen nooit gevolgd hebben.

II. De kandidaten moeten, op straffe van nietigheid, hun aanvraag om deelname aan de cursus, bij middel van een kopie van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier indienen.

De termijn voor inschrijving aan de cursussen wordt afgesloten op 30 oktober 2003, de datum van de post geldt als bewijs.

Geen inschrijvingsrecht moet worden betaald.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^