Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004, uitwerking hebbend met ingang van 1 december 2003, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van den Eycken, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procure Betrokk

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009074
pub.
30/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004, uitwerking hebbend met ingang van 1 december 2003, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van den Eycken, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 januari 2004 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Lecloux, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Mevr. Caers, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 februari 2004.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2004 is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Bergen, Mevr. Steenhaut, C., adjunct-griffier bij het arbeidshof te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004 uitwerking hebbend met ingang van 1 december 2003, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, Mevr.

Trost, M., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 19 januari 2004 is Mevr. Compagnie, V., griffier bij de rechtbank van koophandel te Charleroi, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 februari 2004.

Bij ministerieel besluit van 22 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004022073 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004022057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2004022058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité in het gebied van sectorcomité XII voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 22/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004003037 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 » sluiten blijft aan Mevr.

Mestdagh, S., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004022072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2003 tot opname van erkende functies « mobiele urgentiegroep » in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004011039 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor sommige broden sluiten blijft aan Mevr. Widart, C., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 26 januari 2004 : - is aan de heer Ceuppens, B., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - worden in het ministerieel besluit van 11 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003002190 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beroepscommissie inzake beroepsongeschiktheid type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200468 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200475 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200454 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten, waarbij aan de heer Deleu, M., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, opdracht werd gegeven om zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de woorden « tweede kanton » vervangen door de woorden « eerste kanton »; - is aan Mevr. Ongenae, L., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Oostende, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan de heer Bruylant, N., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Asse, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^