Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 mei 2004

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2004 is de heer Piraprez, T., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik. Het b

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009374
pub.
21/05/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2004 is de heer Piraprez, T., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^