Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 juli 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2003, in werking tredend op 29 juli 2004, is de heer Tielemans, R., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspr Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009514
pub.
23/07/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2003, in werking tredend op 29 juli 2004, is de heer Tielemans, R., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 november 2003, in werking tredend op 31 juli 2004, is Mevr. Roman, Y., griffier bij de rechtbank van koophandel te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 december 2003, in werking tredend op 31 juli 2004, is de heer Vandevenne, G., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, in werking tredend op 30 juli 2004, is de heer Michotte, A., hoofdgriffier van het vredegerecht van het vierde kanton Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 mei 2004, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, Mevr. Haeldermans, A., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2004.

Bij koninklijk besluit van 23 juni 2004, dat in werking treedt op 1 augustus 2004, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Aalst, Mevr. Van Lul, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, is benoemd tot adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen, Mevr. Burlion, K., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Dit besluit treedt inwerking op datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, is benoemd tot hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Brussel, de heer Keppens, J., griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 31 augustus 2004.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, is benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, de heer Debooser, B., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbanken.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2004, is benoemd tot hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Eupen, de heer Brandt, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, is benoemd tot parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Bauters, H., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, is voorlopig benoemd tot parketjuriste in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Malfait, I., licentiate in de rechten.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2004, is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2004, de heer Lovens, J., griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2004, is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Luik voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2004, de heer Xhauflaire, L., griffier bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2004, is aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep te Luik voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2004, Mevr.

Thirifays, J., griffier bij dit hof.

Bij koninklijk besluit van 14 juni 2004, is aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 augustus 2004, Mevr. Liekens, M., secretaris bij dit parket.

Bij ministeriële besluiten van 13 juli 2004, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : - Mevr. Bauters, H., parketjuriste in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - Mevr. Malfait, I., parketjuriste in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 2002 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Afdeling Prijzen en Mededinging, bedoeld in artikel 23, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type ministerieel besluit prom. 25/06/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie sluiten, is tijdelijk opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, de heer Paternotte, J.-C., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036106 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004009519 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 2004 tot vaststelling van de modellen van de begroting en de rekeningen van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-conf type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036195 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij de heer Peter Anger er tijdelijk toe gemachtigd wordt het wild zwijn te voederen op het grondgebied van de « Chasses de la Couronne » met het oog op de waarneming daarvan type ministerieel besluit prom. 28/06/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen sluiten, is opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Péruwlez-Leuze-en-Hainaut vanaf 1 augustus 2004 tot en met 31 augustus 2004, de heer Lecutier, V., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2004.

Bij ministerieel besluit van 12 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/07/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009503 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van compensaties aan de personeelsleden van de Dienst Voogdij bij de Federale Overheidsdienst Justitie die een wachtdienst ten huize verzekeren type ministerieel besluit prom. 12/07/2004 pub. 16/11/2004 numac 2004036572 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 12/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203075 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 05 van organisatieafdelingen 15 en 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten, is tijdelijk opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton te Namen, Mevr. Rouer, F., beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004041600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale poli type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale pol type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en sluiten, is opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne vanaf 1 juli 2004 tot en met 31 augustus 2004, Mevr. Roba, R., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2004.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004041600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale poli type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale pol type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en sluiten, is opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Edingen-Lens vanaf 1 augustus 2004 tot en met 31 augustus 2004, Mevr.

Van Trimpont, G., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2004.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004003301 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004041600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 juni 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale poli type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de koninklijke besluiten houdende vaststelling van de personeelsformatie van de graden van vertaler, opsteller en beambte van de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 maart 2003 betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale pol type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000418 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en type ministerieel besluit prom. 13/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie en houdende de toekenning van graden en sluiten, is tijdelijk opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de heer Van den Broeck, J., eerstaanwezend beambte bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^