Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 augustus 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2003, in werking tredend op 31 augustus 2004, is de heer Puttaert, G., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak o Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009557
pub.
06/08/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 december 2003, in werking tredend op 31 augustus 2004, is de heer Puttaert, G., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2004, in werking tredend op 31 augustus 2004, is Mevr. Vanasbroeck, E., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, in werking tredend op 31 augustus 2004, is de heer Vander Hauwaert, P., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 april 2004, is aan de heer Dendievel, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van griffier bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk, met ingang van 31 augustus 2004.

Betrokkene mag zijn aanspraak op uitgesteld rustpensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 april 2004, in werking tredend op 31 augustus 2004, is de heer Potoms, E., griffier bij het arbeidshof te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, in werking tredend op 31 augustus 2004, is aan Mevr. Lannois, A., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van koophandel te Luik.

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2004, in werking tredend op 7 augustus 2004, is Mevr. Guillaume, J., griffier bij de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 januari 2004, in werking tredend op 31 augustus 2004, is de heer De Backer, K., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2004, in werking tredend op 31 augustus 2004, is Mevr. Soudant, H., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Bergen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 20 juli 2004 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, Mevr.

Viseur, V., adjunct-griffier bij de politierechtbank te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - hoofdgriffier van de politierechtbank te Marche-en-Famenne, Mevr.

Ninane, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2004 is Mevr. Pauwels, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2004.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2004 is de heer Broekaert, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 september 2004.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004022576 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004200296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité "heraanwending" bedoeld in artikel 59 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit secto type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering sluiten blijft aan Mevr. Van Hauwenhuyse, G., beambte bij de griffie van de politierechtbank te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^