Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 28 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is aan Mevr. Thoreau, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Bij koninklijke besluiten van 19 oktob - is de heer D

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009747
pub.
28/10/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is aan Mevr. Thoreau, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Bij koninklijke besluiten van 19 oktober 2004 : - is de heer De Loof, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk; - is de heer Vanoutrive, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zomergem.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is Mevr. Hoornaert, V., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Turnhout, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Bonheure, M., aangewezen tot de functie van eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2004 is het artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004, houdende de hernieuwingen van de benoemingen van sommige rechters in handelszaken in de rechtbanken van koophandel voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, ingetrokken wat betreft de heer Purnode, J., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^